38504

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Bu politika HASEL TEKNİK AHŞAP’ın,  kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.
HASEL TEKNİK AHŞAP sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede HASEL TEKNİK AHŞAP ‘ın faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. HASEL TEKNİK AHŞAP olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız İş etiği kitabımız, iş yapış şeklimizde bize rehber olur.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

HASEL TEKNİK AHŞAP SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

1.İnsan Hakları

 
İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
HASEL TEKNİK AHŞAP olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

2.Çalışma Koşulları

 
 1. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi

Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Bu yaş sınırlaması zorunlu eğitim süresi sonunda çocuğun eriştiği yaşın altında olmamalı ve hiçbir durumda 15 yaşın altında olmamalıdır.
İşletmemiz genelinde, Çocuk işçi ve genç işçi çalıştırılmaz

 1. İnsan ve Çalışan Hakları

Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Fiili çalışma süresi 9 saattir. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.
Çalışma süreleri günde 9 saati, fazla mesai ile birlikte 11 saati aşamaz.
 
 1. Özgürce Çalışma Hakkı

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır.

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.
Çalışma koşulları göz önüne alınarak, koruyucu donanımlar çalışanlara teslim edilir.
Oryantasyon süreci ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilerek, sınava tabi tutulur.
Makinalarda yetkinlik kazandırmadan, personellerin yalnız başına çalışmasına izin verilmez.
 •   Depolarda ürünler istifleme kurallarına uygun olarak istiflenir.
 •   Ağır nesneleri kaldırma kurallarına uygun olarak çalışılır.
 •   Makinaların periyodik olarak bakımları yaptırılır.Yangın tüplerinin ve ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılır.
 •   Elektrik tesisatlarının, kaldırma ekipmanlarının, taşıma araçlarının periyodik olarak kontrolleri ve bakımları yaptırılır.
 •   İşe başlayan personellerin sağlık kontrolleri yaptırılır ve iş yeri hekimi tarafından muayene edilerek uygunluğu olduğu takdirde çalıştırılır.
 •   Personellerin sağlık kontrolleri en az 3 yılda 1 yapılır.
 •   Ziyaretçilere genel İSG kurallarının bulunduğu kitapçık verilir ve KKD ekipmanları teslim edilerek, şirket içine alınır.
 •   İş kazaları yasal süreç gereği Çalışma Bakanlığına bildirilir.
 •   Şirket içinde ramak kala formları gerektiğinde doldurulur ve iş kazası olmaması için önlemler alınır.
 •   Şirket içinde kullanılan kimyasalların MSDS Kartları, kimyasalın kullanıldığı yerlere asılır ve personeller bilgilendirilir.
 •   Şirket içinde acil durum ekipleri kurulur ve ekiplere eğitimleri verilir. (Yangın, Tahliye Ekibi vs.)
 •   Şirket içinde oy kararı ile çalışan temsilcileri seçilir ve bu temsilcilerin tüm çalışanların sözcüsü olur.
 •   Yetkili olmayan kişilerin bakım, tamirat yapmasına izin verilmez.
 •   Dışarıdan gelen taşeron firmaların tüm resmi belgeleri, sağlık raporları, KKD Ekipmanları, risk analizi vs. olmadan şirket içinde çalıştırılmaz.
 •   Yangın tüpleri ve acil çıkış kapılarının her daim önünün açık ve kullanılabilir olması sağlanır.
 •   Çalışanlara şirket içindeki kurallara anlatılır ve imzalı tutanak karşılığında bu kurallara uymaları gerektiği tabi edilir.
 
 1. Eğitim ve Kariyer Geliştirme
 
Çalışanlarına büyük önem veren HASEL TEKNİK AHŞAP Yönetimi, çalışanların talepleri ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin gelişimini sağlamak için ihtiyaç duyulan kişisel ve mesleki eğitimleri yıllık bir plan doğrultusundaoluşturmaktadır. 
Yıl bazında gerçekleştirilen iç ve dış eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir. 

Zorunlu mesleki eğitimler, çalışma standartlarına göre yapılan eğitim ihtiyaç analizleri ile belirlenip akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.

2.6.Sendikalaşma Hakkı


İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermektedir.

 

3.İş Etiği

 
 1. Yolsuzlukla Mücadele

Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.
HASEL TEKNİK AHŞAP hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

 1. Ayrımcılık Yasağı

Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

4.Çevre

 
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketimizde ‘ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.
HASEL TEKNİK AHŞAP, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.
Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.


SORUMLULUK VE UYGULAMA

 
Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
HASEL TEKNİK AHŞAP çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. HASEL TEKNİK AHŞAP, herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar.