Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ

HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (HASEL TEKNİK AHŞAP / Şirket) tarafından kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, HASEL TEKNİK AHŞAP ile ilişkili, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 sayılı KVKK) uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

 

HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesi uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

2. SORUMLU PERSONEL

                                                                                  

Veri Sorumlusu        : HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

                                   Hacıaliler Köyü, 9835. Sokak No: 15  -   PK: 81100  Düzce / TÜRKİYE

Telefon/Faks             : +90 (380) 524 46 27 /  +90 (380) 524 46 28

Web ve E-mail          : https://www.haselahsap.com.tr / info@haselahsap.com.tr

KEP Mail                   : haselteknik@hs02.kep.tr

İrtibat Kişisi/İletişim : Ahmet Sönmez

                                    ahmet.sonmez@haselahsap.com.tr

                                   +90 (532) 511 80 50

Veri İşleyenler          : HASEL TEKNİK AHŞAP adına veri işleyen ilgili tüm taraflar

 

3. KAPSAM

HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin tüm süreçleri dahilinde toplanan, işlenen, aktarılan, arşivlenen ve güvenli imha edilen tüm ilgili taraflarımıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri kapsar.

 

4. TANIMLAR ve TERİMLER

İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ nde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport Numarası, Adres, Telefon, Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları, Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler,  Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler, İK/pazarlama/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler, Doğum Yeri/Tarihi, Taşıt Plakası, E-Mail Adresi / IP Adresi, Parmak İzi, Görüntü ve Ses Kayıtları, Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler)

Özel Nitelikli: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. (Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri, Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri, Biyometrik ve Genetik Verileri)

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, bayi/servis çalışanları, resmi kurum çalışanları, çalışanlar ve çalışan adaylarıdır.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)

5. YÖNTEM

                    

HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak;

Çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, müşterilerimizi ve çalışanlarını, potansiyel müşterilerimizi ve çalışanlarını, tedarikçilerimizi ve çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş ortaklarımızı, işbirliği içinde olduğumuz kurumlarımızı ve çalışanlarını ve ilgili diğer 3. Taraflarımızı / İlgili Kişilerimizi;

Uhdemizde bulunan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, KVKK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, ilgili diğer yönetmelik ve mevzuatları çerçevesinde toplandığını, işlendiğini, aktarıldığını, güvenli muhafaza ve imha edildiğini bildirir ve Veri Sorumlusu sıfatıyla konuya hassasiyetle yaklaşmakta ve özen göstermekte olduğumuzu bildiririz.

 

5.1 Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar ve çalışanları tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya benzer vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden iletişim formları, çalışan şikâyet formları, performans takip ve analizleri, sosyal ağlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik postalar, yazışmalar, duyurular, başvuru formları, bilgi talep formları, kalite kayıtları gibi doküman, kayıt ve işlemler üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir;

 

6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 3. Doğru ve güncel olarak,

 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç dahilinde gerekli olan süre kadar işlenecektir.

Ayrıca;

 • Aldığınız ürünler ve hizmetler kapsamında Müşterilerimiz, Tedarikçileriz, Çalışanlarımız ve ilgili tüm 3. Taraflarımız olarak beklenti ve taleplerinizin karşılanması,

 • Sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, memnuniyetinizin ölçülmesi, şikâyetlerin ve uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının meydana gelip gelmemesi için kontrollerin yapılması,

 • Sizinle ilişkili ürün, hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi,

 • Ürünlerimizin, Hizmetlerimizin ve iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,

 • Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin enerji ihtiyacının tespiti maksadı ile ön keşif çalışmalarına esas teşkil edecek yer ve güç tespit hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Satın alma taleplerinizin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,

 • Finans, muhasebe, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Hukuki faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Ürün ve Hizmetlerimizin satış, pazarlama ve ihale süreçleri kapsamında faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Ürün ve Hizmetlerimizin gerekli kalite takibinin sağlanması, kalite kayıt ve kanıtlarının oluşturulması, Yönetim Sistemleri ve ilgili diğer standartlara ait denetimlerimizin yapılması,

 • Mevzuat tarafından öngörülen raporlamaların yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili taraflar ile gerçekleştirilen hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarımızın yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan güvenli geçiş işlemlerinin sağlanması,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Misafir internet ağımızın kullanılması kapsamında 5651 Log Kanunu gerekliliklerinin karşılanması,

 • İnternet sitemizden bizlerle iletişim sağlanması, destek hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi,

 • Sistem Güvenliğimiz kapsamında, sistemde aktif olduğunuz süre boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin, uygulamaların hareket izleri,

 • İlgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere ve taleplere istinaden beklentilerin karşılanması,

 • Şirketin bağlı olduğu müşterilerinin, iş ortaklarının, üst yönetimin stratejik planlamalar kapsamında taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları ve politikaları kapsamında iş başvuru sürecinizin yürütülmesi, değerlendirmenizin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması,

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları, İnsan Kaynakları Politikamız ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü kapsamda, çalışanlarımız olarak değer verdiğimiz fikir, görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi, gönüllü olarak katılım sağlanan “Çalışan Memnuniyeti” veya “Çalışan Performansı” ile ilgili tüm kayıtlarda beyan edilen verilerin / bilgilerin / ifadelerin hizmet süreçlerinin ifası, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,

 • Çalışanlarımızın İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları, İnsan Kaynakları Politikamız ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında sağlık verilerinin işe giriş sürecinde alınması, belli periyotlarda sağlık kontrol sürecinin yürütülmesi,

 • Çalışanlarımızın mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili tarafların hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,

 • Çalışanlarımızın acil durumlarında yakınlarına bilgilendirme yapılması,

 • Çalışanlarımızın Şirket’e giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği turnikelerden ve ofis giriş çıkışlarından geçiş işlemlerinin sağlanabilmesi, giriş çıkış takiplerinin ve analizlerinin yapılması,

 • Maaş, prim, harcırah, avans ve sosyal yardım, ödemelerinin yapılması,

 • Fuar, etkinlik, sponsorluk ve tanıtım organizasyonlarımızın duyuruları, etkinlikler sonrası tanıtım ve reklam operasyonlarının yönetilmesi,

 • Çalışanlarımızın bireysel emeklilik sigortası kapsamında verilerinin işlenmesi,

 

amaçları için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta, yasal sürelerde güvenli muhafaza edilmekte ve ihtiyaç bitiminde (yasal sürelerde) güvenli imha edilmektedir.

 

İşlenen kişisel veriler :

Kişisel Veriler

Kimlik: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi. vs

İletişim: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), Aile yakınlarının iletişim bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)

Lokasyon: Mevcut konum bilgileri, yerleşim yeri, ev adresi, şehir, birim, servis kullanım güzergahı,

 

Özlük: Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edlmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvurusu formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri).

 

Hukuki İşlemler: Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler)

Müşteri İşlemleri: Ticari faaliyetleri yürürlükten teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (İlgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler) (Kullanıcı adı, parola ve sicil bilgileri)

 

Fiziksel Mekan Güvenliği: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, yüz tarama kayıtları, güvenlik noktasında alınan kimlik, iletişim bilgileri.

 

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve parola bilgileri, yetki erişim kayıtları, yetki erişim log kayıtları

 

Finans: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası ve hayat sigortası tutarı, banka kredi başvuru ve takip kayıtları

 

Mesleki Deneyim: Terfi sürecine ilişkin kişisel bilgileri, tecrübesinin tanımlandığı çalışma yazıları, görevlendirme süreci için diploma bilgileri, uzmanlık belgeleri, mesleki deneyim kapsamındaki kayıtları

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında alınan görsel veriler, fuar, organizasyon, etkinlik vs. kapsamında elde edilen video, fotoğraf, röportaj vs)

 

Diğer Bilgiler-Kişisel Bilgi: Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanım bilgisi, sponsorluk talep bilgisi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Kılık ve Kıyafet: İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kıyafet beden ölçüleri

 

Sağlık Bilgileri: İSG doktor muayene ve raporlaması kapsamında çalışanın genel hastalık, kan gurubu bilgileri (acil ihtiyaç halinde, ihtiyaç sahibinin açık rızası alınarak ilgili taraflara mail ile bilgi verilerek paylaşım yapılmaktadır), sağlık raporu

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kayıtları, yasal kapsamda talep olması durumunda vukuatlı nüfus kaydı, GBT kaydı

 

Genetik Veri: İSG doktor muayene ve raporlama kapsamında aile geçmişine ait sağlık bilgileri

 

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişisel verisini işlediğimiz Veri Konusu Kişi Gruplarımız; Çalışan Adayı, Çalışan, Müşteri Yetkilisi, Müşteri Çalışanı, Kamu Kurum Kuruluş Yetkilisi, Habere konu kişi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı/Müşteri, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci ve Ziyaretçilerimizdir.

 

5.2 Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak,  müşterilerimiz ve çalışanlarına, tedarikçilerimiz ve çalışanlarına, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bağlı bulunduğumuz resmi kurum, kuruluşlarımız ve çalışanlarına sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda 6698 sayılı KVKK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurt içine veya yurt dışına gerekli idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

 

Ayrıca sizlere süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz, verilerinizi topladığımız ve 6698 sayılı KVKK şartlarına bağlı kalarak paylaşım yaptığımız internet sitelerimiz ve sosyal ağlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

Web Sitemiz  : https://www.haselahsap.com.tr

Facebook       : https://www.facebook.com/HaselTeknikAhsap

Twitter           : https://twitter.com/HASELAHSAP

Instagram      :  https://www.instagram.com/haselahsap/

Linkedin        : https://www.linkedin.com/company/hasel-teknik-ahşap

Bu sitelerden bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz için hiçbir zorunluluk bulunmamakta olup, sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar bilginizin alınmasına özen gösterilmektedir.

5.3 Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatlarda, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen aşağıdaki yasal sürelere göre saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır.

 

Kişisel Veri Saklama Süreleri

Kimlik - 15 Yıl

İletişim - 15 Yıl

Lokasyon - İletişim Sağlanana kadar

Özlük - 15 Yıl

Hukuki İşlemler - 10 Yıl

Müşteri İşlemleri - 10 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği - 6 Ay

İşlem Güvenliği - Min. 2 Yıl

Finans - 15 Yıl

Mesleki Deneyim - 15 Yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar - Sosyal Medyadan Sürekli

Kılık ve Kıyafet - Çalıştığı sürece

Sağlık Bilgileri - 15 Yıl

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri - Çalıştığı sürece

Genetik Veri - 15 Yıl

Diğer / Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanım bilgisi - 15 Yıl

          

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler “Dokümantasyon Ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü” ve ilgili şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile (basılı/manuel kayıtlar kırpma makinalarında veya yakma metoduyla, elektronik ortamdaki kayıtlar ise geri elde edilemeyecek şekilde silme metotları ile) ihtiyaca bağlı silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5.4 Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu

 8. Durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

       haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi;

 

 • Başvuru Sahibinin “HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Hacıaliler Köyü, 9835. Sokak No: 15  -   PK: 81100  Düzce / TÜRKİYE” adresine şahsen başvuru veya iadeli taahhütlü posta yolu ile, “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak,

 • Noter vasıtasıyla “HASEL TEKNİK AHŞAP İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Hacıaliler Köyü, 9835. Sokak No: 15  -   PK: 81100  Düzce / TÜRKİYE” adresine “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak,

 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya sizlere ait diğer elektronik e-posta adreslerinizden imzalı, taranmış, kimlik beyanı ile “haselteknik@hs02.kep.tr”, “ahmet.sonmez@haselahsap.com.tr”, “info@haselahsap.com.tr” kayıtlı elektronik posta adreslerimize mail ile iletebilirsiniz.

 

Başvurularınız Türkçe veya İngilizce yapılmalıdır.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 

 • Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,

 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı,

 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,

 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,

 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)

 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası vs.)

bulunması gerekmektedir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

6698 sayılı KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

5.5 KVKK uyarınca HASEL TEKNİK AHŞAP ‘in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde HASEL TEKNİK AHŞAP, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 • HASEL TEKNİK AHŞAP ve ilişkili şirketleri, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • HASEL TEKNİK AHŞAP'ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, HASEL TEKNİK AHŞAP'ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşbu Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Aktarılması, Muhafaza ve İmha Edilmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 

KVKK Aydınlatma Metni 24.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş, https://www.haselahsap.com.tr/ internet sitemizde ve sunucumuzda bulunan Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu altında yayımlanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm taraflarımızın erişimine sunulmuştur. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yayın tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

 

6. EKLER ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • Kişisel Verilerin Güvenli Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama ve İmha Politikası

 • Kişisel Veri Bilgi Talep Formu

 • Bilgi Güvenliği Politikaları

 • Dokümantasyon Ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 • Kaynak Yönetim Prosedürü                                                                     


 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • Twitter Social Icon
 • Instagram

İletişim Bilgileri

Adres: D-100 Karayolu Hacıaliler Köyü 9835. Sokak  No:15  81100  Merkez/Düzce  Türkiye

0 380 524 46 27

0 380 524 46 28

© 2019 - Tüm Hakları Saklıdır - Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.